Algemene Voorwaarden Norfin-shop.nl

1. Toepasselijkheid:

1. Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Henry’s hengengelsport shop onder de handelsnaam “ Norfin-shop.nl “ tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door uitdrukkelijk “ Norfin-shop.nl “ zijn aanvaard.

3. De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en “ Norfin-shop.nl “

2. Totstandkoming overeenkomst:

Tussen “ Norfin-shop.nl “ en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een product/aanbieding van “ Norfin-shop.nl “ accepteert middels het volledig en correct invullen van het door “ Norfin-shop.nl “ beschikbare webshop/invoerveld/bestel formulier.

3. Prijs:

1. “ Norfin-shop.nl “ behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar aangeboden producten te wijzigen, waarbij “ Norfin-shop.nl “ Besteller uiterlijk binnen 24 uren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om zijn of haar bestelling alsnog op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor het niet geleverde product/producten.
2. Actiecodes en giftcards hebben standaard een geldigheidsduur van 3 maanden na uitgifte, factuur Besteller geeft de gerechtigde ingangsdatum aan.
3. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
4. Kortingscodes en giftcards mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven en zijn niet toepasbaar op reeds afgeprijsde artikelen.
5. Commerciële doeleinden: Het is in geen geval toegestaan om de “ Norfin-shop.nl “ als merknaam en alle mogelijk combinaties van misspells/synoniemen te gebruiken binnen url combinaties om daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet kan worden voor eigen url promotie of promotie van een eigen site of producten.
6. Doel van uitgifte: Kortingscode/giftcards/acties zijn bedoeld om nieuwe betalende klanten te verwerven (via persoonlijke social media kanalen, email, mond tot mond) Het aanbieden van kortingscode/giftcards/acties buiten“ Norfin-shop.nl “ om is in geen geval toegestaan.
7. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van– kortingscodes/giftcards/acties/foto’s of producten wordt ontzegd. “ Norfin-shop.nl “

4. Betaling:

1. Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door  “ Norfin-shop.nl “  aangeboden betalingsmogelijkheden.
2. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 11 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
3. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 10,00 aan kosten in rekening gebracht, indien 2 nieuwe pogingen tot incassering niet zijn voldaan.
4. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is “ Norfin-shop.nl “ gerechtigd haar verplichtingen eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende
incassokosten op Besteller te verhalen.
5. De producten blijven in eigendom van “ Norfin-shop.nl “ totdat Besteller de producten heeft betaald.
6. Betalingsherinneringen worden door “ Norfin-shop.nl “ uitsluitend elektronisch verstuurd.

5. Levering, levertijd en uitvoering:

1. Levering geschiedt op kosten van “ Norfin-shop.nl “  voor het bestelde en door Besteller opgegeven adres.
2. Bestellingen worden afgeleverd na complete bestelling waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop distribiteur in het betreffende gebied bezorgt. “ Norfin-shop.nl “ biedt geen mogelijkheid tot afhalen, niet anders als Henry’s hengelsport shop, gevestigd in Farmsum en dit alleen op de geldende openingstijden.
3. Besteller is verantwoordelijk voor het up to date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal “ Norfin-shop.nl “ de bestelling na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de verzendkosten in rekening brengen.

6. Herroeping:

1. Bij de aankoop van een product/producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 5 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de door Besteller geplaatste bestelling.
2. Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor
zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan “ Norfin-shop.nl “  retourneren conform de door “ Norfin-shop.nl “ gegeven instructies.
3. De aankoop kan worden geretourneerd aan het volgende adres:  

Henry’s Hengelsport shop; Seendweg 16, 9936 GA Farmsum, telefoon:  0596 855 888


4. De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.
5. Indien Besteller het product/producten reeds heeft betaald, zal “ Norfin-shop.nl “ het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen aan Besteller terugstorten, mits product/producten voldoen aan de door “ Norfin-shop.nl “ gestelde retoureisen.

7. Gegevensbescherming:

1. De door Besteller aan “ Norfin-shop.nl “verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen
die de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

8. Garantie en aansprakelijkheid:

1. “ Norfin-shop.nl “garandeert dat haar producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften
die gelden voor het gebruiksdoel.
2. “ Norfin-shop.nl “garandeert dat de door haar geleverde producten worden geproduceerd en respectievelijk geleverd met respect voor mensen milieu.
3. “ Norfin-shop.nl “ sluit alle aansprakelijkheid in verband met haar producten uit.

9. Wijzigingen:

1. “ Norfin-shop.nl “behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient een aanbeveling om onze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

10. Ontbinding:

1. Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft “ Norfin-shop.nl “de keuze om: a. de Besteller de
gelegenheid te geven om binnen een door “ Norfin-shop.nl “gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder
voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden;  “ Norfin-shop.nl “ behoudt zich ten allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.
2. Bestaat er bij “ Norfin-shop.nl “ een vermoeden dat de gegevens van Besteller bewust onjuist zijn ingevuld, dan heeft “ Norfin-shop.nl “ het recht om te vragen naar verduidelijking en/of (fotografische) bewijzen van de ingevulde gegevens.

11. Geschillen en toepasselijk recht:

1. Op alle verbintenissen tussen “ Norfin-shop.nl “ en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.
2. Blijkt een deel van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing te zijn, dan blijft het restant/overige onverkort van kracht.

De “ Norfin-shop.nl “algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 29-8-2019